Svenska pengar

Foto: Christoph Meinersmann/Pixabay

Direktupphandling

Nu ska reglerna för direktupphandling ses över

21 June 2021

Nu reglerna för direktupphandling från 2014 ses över. Statskontoret ska göra översynen som kan ge nya beloppsgränser.

En upphandling ska normalt annonseras. Om värdet av en upphandling under­stiger ett visst belopp får en upphandling ske utan annonsering, så kallad direktupphandling.

Lagen ändrades 2014

Den 1 juli 2014 ändrades direktupphandlingsgränserna för varor, tjänster och byggentreprenader enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Gränserna höjdes då från 15 procent till 28 procent av tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling respektive 26 procent av tröskelvärdet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Utvärdering inom tre år – sker nu

Vidare infördes krav på de upphandlande myndigheterna och enheterna att dels dokumentera genomförandet av alla upphandlingar över 100 000 kronor, dels besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. I samband med lagändringana aviserade regeringen att de nya direktupphandlingsgränserna och dokumentationsplikten skulle utvärderas tre år efter ikraftträdandet.

Regeringen ger nu i uppdrag åt Statskontoret att utvärdera effekterna av de förändrade reglerna och göra en bedömning av om det finns anledning att överväga ytterligare förändringar av bland annat direktupphandlingsgränserna.

Nytt uppdrag för utvidgad analys

I lagrådsremissen "Ett förenklat upphandlingsregelverk" som regeringen beslutade om den 3 juni 2021 föreslås i enlighet med Förenklingsutredningens förslag, att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena. Regeringens nya uppdrag till Statskontoret innebär en utvidgad analys av gränserna.

– Nu tar vi ett bredare grepp och ser även över övriga direktupphandlingsgränser, säger civilminister Lena Micko.

Analys av gränshöjningen

Statskontoret ska analysera hur höjningen av direktupphandlingsgränserna samt reglerna om dokumentationsplikt och krav på riktlinjer för direktupphandlingar bland annat påverkat, dels transaktionskostnaderna hos upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer, dels öppenheten och risken för korruption i samband med offentliga inköp. Statskontoret ska vidare analysera hur de förändrade reglerna har påverkat konkurrensen på relevanta offentliga marknader. Analysen ska särskilt omfatta regelverkets effekter på små, medelstora och ideburna leverantörers deltagande i of:tentliga upphandlingar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 8 april 2022.

Direktupphandling Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna

En granskning gjord av Riksrevisionen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur. Och trots att...

Direktupphandling Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Direktupphandling Smartare snöröjning när Växjö upphandlar innovativt

Under 2020 började Växjö kommun med ett för dem nytt sätt att upphandla – på innovationspartnerskap istället för en färdig produkt eller...

Direktupphandling ”Light-upphandlingar” ska att öppna för mindre företag

Storleken och komplexiteten på förfrågningsunderlagen från Trafikverket gör det många gånger svårt för de mindre företagen att vara med och...

Ladda fler