Stefan Fölster och taxibilar

Konkurrensanalys

Licensavgift för taxi kan ge sundare konkurrens

15 January 2021

Det är dags för licensavgift för taxifordon anser Svensk Taxi. Stefan Fölster, chef på Better Future Economics, har tittat på hur och varför.

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. De anser själva att taximarknaden i Sverige kännetecknas av brist på sund konkurrens på lika villkor. De anser också att myndigheternas har svagt intresse och avsaknad förmåga att utöva tillsyn. Det har, enligt Svenska Taxiförbundet, lämnat fältet fritt för aktörer att obehindrat bryta mot befintligt regelverk utan konsekvenser.

"Den osunda konkurrensen mellan taxiföretagen riskerar därmed att förstärka ojämlika villkor och den svarta ekonomin", skriver de i ett pressmeddelande.

Osund konkurrens drabbar samhället i stort, inte minst i upphandlingar där risken ökar för att anbud lämnas oseriösa företag ökar.

Svenska Taxiförbundet ser också att seriösa taxiföretag och en sund konkurrens på lika villkor är en av hörnstenarna för, inte bara en fungerande taxitrafik i stort, utan också för de samhällstransporter taxiföretagen utför på uppdrag av samhället exempelvis sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

Enligt Svenska Taxiförbundet spretar taxibranschen runt om i landet. De anser att den, i vissa kommuner, fungerar i linje med branschens, samhällets och politikens avsikt, medan det i andra kommuner snarare handlar om växande svart verksamhet.

"Och i vissa kommuner existerar inte längre någon sund konkursen. Seriösa taxiföretag stängt ute från marknaden för att följa regelverket. Trots en lång rad lag- och regelskärpningar och ökade kontroller finns inga indikationer på att problemet har blivit mindre", skriver Svenska Taxiförbundet.

För att råda bot på att offentligt upphandlade avtal ska riskera att falla i händerna på oseriösa företag tog fackförbundet Transport 2015 fram en upphandlingsguide (PDF) där även råd kring upphandlingar av taxiresor fanns med.

Där står bland annat: "För att förbättra kvaliteten för – samt säkra konkurrensneutraliteten mellan – de företag som lägger bud på färdtjänst, skolskjutsar, sjuk- transporter, specialtransporter samt andra samhällsbetalda taxiresor föreslår Transport ett införande av vissa skallkrav i förfrågningsunder- laget. Om kommuner och landsting ställer dessa krav vid upphandlingar av taxiresor kommer den upphandlade tjänsten bli bättre för både företag, brukare och förare".

Förutom arbetsrättsliga villkor pekas också på vikten av uppföljning, utbildning och skadesansvar.

Nu presenterar Svenska Taxiförbundet en rapport: "Licensavgift för taxi –
För enklare företagande, minskad osund konkurrens och mindre privatbilism"
(PDF) av nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Better Future Economics. Syftet med rapporten har varit att pröva frågan ifall licensavgift kan vara vägen framåt för en sund och moderniserad taxibransch där konkurrensen sker på lika villkor.

Frågan om licensavgift är inte ny. Redan i utredningen SOU 1996:86 ansågs en licensavgiftsmodell vara den bästa metoden att få bukt med obeskattade intäkter. Licensavgiftsmodellen inriktades på taxibranschen, men avsikten var att denna form av beskattning skulle kunna införas även i andra branscher.

Nu lyfts licensfrågan igen. Stefan Fölster menar att licensavgiften, i sin enklaste form, betalas för varje bil månadsvis. Licensavgiften ska då ersätta den moms och och bolagsskatt som schablonintäkten då normalt genererar, samt inkomstskatt och soci­ala avgifter för förarna. I ett debattinlägg, som publicerats på SvD debatt, utvecklar han sina tankar:

Han menar att en månadsavgift skulle ge minsta möjliga utrymme för fusk. En anledning är att kontrollerande myndighet bara behöver se om fordonet är anmält för taxitrafik eller används i taxitrafik. Detta skulle exempelvis kunna göras genom kontroll­köp eller scanning av registreringsskylt.

Upptäckt fusk skulle sedan kunna leda till påförandet av en licens- och straffavgift.

– Med denna nödvändiga reform kan vi lägga grunden för ett effektivare skatteuttag, enklare företagande och minskad osund konkurrens. Det vore fel att bygga på med mer lag- och regelskärpningar som bara skapar mer kostsam administration för de seriösa företagen, säger Stefan Fölster.

Det innebär att det inte längre skulle behövas mer bokföring av kostnader och intäkter. Detta är något Svenska Taxiförbundet ser positivt på då de anser att taxibranschen, sedan avregleringen på 90-talet, byggts på med flera lag- och regelskärpningar som ökat den administrativa bördan och drabbat de företag som arbetat med att följa lagar och regler.

— Vi har kommit till vägs ände när det gäller att ständigt bygga ut taxi- och skattelagstiftningen med allt krångligare och dyrare administration. Lagar för laglydiga är knappast det bästa sättet för samhället att vara rädd om sina seriösa företagare. Taxibranschen behöver en genomgripande reformering av lagstiftningen med syfte att göra det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet

Effekterna av licensavgift inom taxibranschen

Rapportens konsekvensanalys ser många fördelar: "Konsekvensanalysen tyder på att en licensavgift av detta slag för med sig betydande samhällsvinster. Svarttaxi kan bli obetydlig. Branschen kan spara mycket på förenklingen. Även om licensavgiften sätts något lägre än en genomsnittlig skatteintäkt per bil från de större centralerna idag, så leder re- formen med stor sannolikhet till en statsfinansiell vinst", står det i rapporten.

Konkurrensanalys Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Konkurrensanalys Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Konkurrensanalys Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Konkurrensanalys Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler