Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. Foto: Andreas Blomlöf

Korruption ökat hot mot den offentliga affären

01 July 2021

En rapport från Transparency International visar att allt fler anser att korruptionen ökar i Sverige. Det vill Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, Inger Ek, ta tag i med en europeisk standard.

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, Inger Ek, pekar på att aktuella domar om mutbrott i samband med offentliga upphandlingar visar att straffrättsliga påföljder inte är tillräckligt avskräckande för att förhindra korruption.

– Därför är förslaget till en europeisk standard för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling som nu går ut på remiss viktigt. Sista dag för svar är 1 september, säger hon.

Förlitar sig på mutor

Inger Ek hänvisar till Transparency Internationals rapport, Transparency Internationals Global Corruption Barometer (pdf), som visar att en tredjedel av de som deltog i undersökningen menar att svenska företag ofta eller mycket ofta förlitar sig på mutor för att vinna offentliga upphandlingar.

– LOU är i grunden en antikorruptionslagstiftning. Det är en viktig lag eftersom korruption skadar förtroendet för hur det offentliga hanterar skattemedel. Om leverantörer inte kan lita på att upphandlingsprocessen är rättssäker avstår de från att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det leder till sämre konkurrens och högre kostnader, säger Inger Ek.

Regelverk räcker inte

Hon menar att det är uppenbart att regelverket inte räcker till för att förhindra korruption.

– Det gör inte heller vårt riskanalysverktyg eller webbstöd för hur man förebygger korruption i inköpsprocessen och i organisationen. Att Sverige har anslutit sig till flera olika internationella konventioner är bra men inte särskilt avskräckande. Det bidrar inte heller till att skapa förtroende för hur en enskild organisation genomför sina upphandlingar, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör.

Siktar på standard

Hon hoppas att både köpare och säljare, precis som vi, ska se ett mervärde med den kommande standarden.

– En frivillig standard visar att den upphandlande organisationen arbetar systematiskt för att motverka korruption. Att den är frivillig ger ett signalvärde som lagstiftningen inte kan ge. Standaren fyller därför en viktig funktion för förtroendet för den offentliga affären, säger Inger Ek.

Dubbel bild av Sverige

Rapporten Transparency Internationals Global Corruption Barometer (pdf) – Europeiska Unionen, sammanfattar vad fler än 40 000 personer från 27 länder anser om korruption i sina respektive länder. Undersökningen utfördes hösten 2020 och 900 svenskar deltog. Nära en tredjedel av alla tillfrågade i EU uppger att de betalat en muta eller använt personliga kontakter för att få tillgång till samhällstjänster. Hälsosektorn är speciellt utsatt. En majoritet av de svarande i EU menar också att regeringarna i de olika länderna inte har agerat transparent under pandemiåret 2020.

Förutom det tidigare nämnda visar rapporten att förtroendet för offentliga institutioner i Sverige är bland de högsta i EU och endast var femte svensk anser att korruption är ett problem i beslutsfattande instanser - som till exempel regeringen. 44 procent av svenskarna anser att regeringen beaktar medborgarnas åsikter, vilket också är bland det högsta i EU. Det kan dock jämföras med Finland där 62 procent av de svarande anser att regeringen lyssnar till medborgarna.

Färre rädda för repressalier

Färre personer än för fem år sedan, då den senaste mätningen utfördes, är rädda för repressalier om de skulle rapportera om oegentligheter (26 procent jämfört med 33 procent).

Samtidigt som enbart en procent av alla som varit i kontakt med offentliga tjänster i Sverige säger att de betalat eller erbjudit en muta för att få tillgång till olika tjänster, uppger en femtedel att de nyttjat personliga kontakter för att få tillgång till olika tjänster – speciellt inom hälsovården eller utbildningssektorn. Under våren uppmärksammades till exempel flertalet fall där närstående till personal inom vårdsektorn fått vaccin mot Covid-19 trots prioriteringen av patientnära personal.

Vänskapskorruption

– Barometern visar att vänskapskorruption är en betydande del av det svenska samhället. Genom att nyttja personliga kontakter för att få tillgång och förtur till en tjänst, riskerar de som är mer behov av hjälp att åsidosättas inom t.ex. hälsovården, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.

Nästan varannan person anser att korruptionsnivån är oförändrad i Sverige, men 31 procent anser att korruptionen har ökat (genomsnittet i EU är 32 procent). Detta är en ökning med fem procentenheter från fem år sedan. Och här sticker Sverige ut i jämförelse med våra nordiska grannar – var fjärde dansk anser att korruptionen ökat och 16 procent av svarande i Finland anser detsamma.

– Att nästan var tredje person i Sverige (på plats 15 i EU) anser att korruptionen har ökat i Sverige är en varningssignal. Det är ett tydligt tecken på att regeringens handlingsplan mot korruption måste kompletteras med konkreta åtgärder, enligt Ulrik Åshuvud.

Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler