stopp för korruption

Foto: Ivana Divišová/Pixabay

Marknadsförståelse

Första handlingsplanen mot korruption klar

11 January 2021

Den första nationella handlingsplanen mot korruption välkomnas från flera håll.

Den nationella handlingsplanen (PDF) är den första i sitt slag i Sverige och gäller för perioden 2021-2023. I handlingsplanen beskrivs en målsättning för arbetet mot korruption. Där finns även rekommendationer för olika arbetssätt samt principiella utgångspunkter för det förebyggande arbetet.

Förtroende

Innehållet i handlingsplanen riktar framför allt till de statliga förvaltningsmyndigheterna men berör även statligt ägda bolag.

– Korruption skadar människors förtroende för institutionerna och riskerar att urholka rättsstatens legitimitet. Med utgång i handlingsplanen tar regeringen nu ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor, säger civilminister Lena Micko.

Mätningar saknas

I handlingsplanen konstateras att det saknas mätningar av hur omfattande korruptionen är i Sverige. Anledningen till detta är att korruption anse vara mycket svår att mäta. Detta främst för att många mutbrott inte anmäls något som gör mörkertalet stort. Dessutom är korruption inte bara begränsat till mutbrott.

Ett etablerat sätt att uppskatta korruptionsproblem är istället att utgå från människors uppfattningar om förekomst av korruption. En av de mest etablerade mätningarna är Corruption Perception Index (CPI) som tas fram av Transparency International. Där har Sverige halkat efter i statistiken jämfört med sina nordiska grannar.

Kommuner

Därför anses tidpunkten för handlingsplanen vara väl vald. Inte minst för kommuner, regioner och kommunala bolag som på senare tid satts under lupp i misstänkta fall av korruption.

Ett fall är ett kommunal bolag i Sundsvall där en tidigare hög chef polisanmäldes av sin egen styrelse för ekonomiska oegentligheter och som nu utreds av riksenheten mot korruption.

I anslutning till SVT:s bevakning av ärendet kommenterade Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, att tjänstemannaansvaret borde återinföras. Tjänstemannaansvar innebar ett personligt ansvar hos statliga och kommunala tjänstemän som fram till 1975 kunde dömas för felaktigheter i tjänsteutövningen.

Inget sedan 2012

Det är över åtta år sedan det genomfördes en granskning av korruption i den kommunala sektorn. Regeringen gav 2011 Statskontoret i uppdrag att ta fram ett samlat underlag som ger en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag.

En av den studiens slutsatser var att andelen tjänstemän och förtroendevalda som uppfattar att det förekommer korruption hade ökat under perioden 2008–2012. Trots detta har inget gjorts. Förrän nu.

– Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar regeringens handlingsplan mot korruption. SKR arbetar aktivt med att stödja kommuner och regioner i arbetet mot korruption. Korruptionsbekämpning är dock ett arbete som måste föras på alla nivåer i samhället, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Regeringsuppdrag

I anslutning till handlingsplanen ger Regeringen Statskontoret i uppdrag att främja antikorruptionsarbetet vid myndigheterna. Statskontoret ska bland annat ta fram ett stöd för hur man analyserar risker för korruption, utveckla samverkan mellan myndigheter som arbetar med detta samt löpande rapportera hur arbetet fortskrider. Arbetet ska pågå mellan januari 2021 och december 2023.

Kan ta rygg på näringslivet

– De arbetssätt som ingår i handlingsplanen är grundläggande för ett effektivt antikorruptionsarbete. Det är av stor vikt att samtliga aktörer inom den offentliga förvaltningen implementerar dessa och följer upp utvecklingen. Här kan även IMM:s Kod mot korruption i näringslivet ge stöd i hur man på ett etiskt sätt förhåller sig till frågorna såväl inom privat som offentlig sektor, säger Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Marknadsförståelse Ny hållbarhetshjälp till IT-inköpare

Ny rapport hjälper inköpare att ta reda på om produkterna de upphandlar verkligen är socialt och miljömässigt hållbara.

Marknadsförståelse Bättre upphandlingar kan effektivisera kollektivtrafik

Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik visar att det finns pengar att hämta för landets...

Marknadsförståelse Fåtal inköpskategorier står för största klimatpåverkan

Fem inköpskategorier står för 75 procent av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimat påverkan.

Marknadsförståelse Elektrifierade transporter kan slå ut biogasen

Regeringen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen, har stärkt sina satsningar på elektrifiering av transportsektorn, samtidigt som...

Ladda fler