avtal

Business photo created by yanalya - www.freepik.com

Direktupphandling

Få bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

25 June 2021

En fjärdedel av leverantörerna har, under det senaste året, inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling. Det visar undersökningen Anbudsbarometern.

Vid en direktupphandling finns inga formella krav på hur upphandlingen ska genomföras, inte heller finns några krav på att annonsering eller anbud ska följa ett visst format. I direktupphandlingar har därför kommuner en möjlighet att vända sig till närliggande privata företag med en riktad förfrågan på ett sätt som inte är möjligt i vanliga upphandlingar.

Direktupphandlingar viktigt insteg

– Direktupphandlingar ses ofta som ett bra insteg till den offentliga affären och skulle även de må bra av ytterligare konkurrensutsättning och, utifrån våra resultat, mer mångfald bland leverantörerna. Här ser vi verkligen en ordentlig potential, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.

I årets Anbudsbarometer frågades för första gången leverantörerna ut om direktupphandlingar. Undersökningen visar att så många som en fjärdedel av de tillfrågade leverantörerna inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling under det senaste året.

Deltagit i fådirektupphandlingar

Dessutom svarade majoriteten av leverantörerna att de deltagit i färre än 10 direktupphandlingar under det senaste året. Endast 11 procent hade deltagit i fler än 10 upphandlingar.

Att den offentliga affären är viktig har påvisats i tidigare Anbudsbarometrar i år. I den barometer som redovisades 18 juni ansåg strax över en tredjedel av respondenterna att den offentliga affären har blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

I undersökningen har 954 leverantörer till offentlig sektor svarat på frågor om hur de upplever upphandlingsklimatet i Sverige. Undersökningen sker digitalt och respondenterna får besvara frågor om offentlig upphandling genom att göra en uppskattning samt välja på förutbestämda svarsalternativ samt lämna frisvar. Undersökningen gjordes under maj 2021 och mäter leverantörers inställning till offentliga upphandlingar samt belyser trender. 

Direktupphandling Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna

En granskning gjord av Riksrevisionen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur. Och trots att...

Direktupphandling Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Direktupphandling Smartare snöröjning när Växjö upphandlar innovativt

Under 2020 började Växjö kommun med ett för dem nytt sätt att upphandla – på innovationspartnerskap istället för en färdig produkt eller...

Direktupphandling ”Light-upphandlingar” ska att öppna för mindre företag

Storleken och komplexiteten på förfrågningsunderlagen från Trafikverket gör det många gånger svårt för de mindre företagen att vara med och...

Ladda fler