Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Elektrifierade transporter kan slå ut biogasen

31 May 2021

Regeringen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen, har stärkt sina satsningar på elektrifiering av transportsektorn, samtidigt som många kommuner är hårt investerade i biogas.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn.

Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat. Det är precis såhär vi måste arbeta för att ställa om transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Elektriferingslöften

17 elektrifieringslöften (pdf) har presenterats med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena är framtagna i samverkan mellan energibolag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedelsbolag, teknikföretag, länsstyrelser, regioner och kommuner.

Av löftena är 16 stycken regionala och ett är nationellt. Löftena innebär konkreta åtaganden och innebär exempelvis att transportföretag ställer om till eldrift, att transportköpare upphandlar eldrivna transporter, att logistikparker och drivmedelsstationer bygger laddinfrastruktur, att fordonsindustrin levererar eldrivna lastbilar och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Många av löftena kommer från privata företag, samtidigt som offentliga inköp kommer att få bära ett stort ansvar i omställningen. Trafikverket har för avsikt att fram till 2022 administrera ett stöd till utbyggnad av publika laddstationer längs större vägar för att säkerställa en grundläggande geografisk tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon.

Trafikverket avser vidare att finansiera forskning och innovation och sprida kunskap inom vårt arbete med utveckling av transport- systemet och inte minst elektrifiering.

Löften från regioner och kommuner

Även regioner och kommuner har avgett löften. Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har för avsikt att samordna arbetet med att öka elektrifiering av de regionala godstransporterna i Västernorrland, formulera mål för elektrifiering av godstrafiken i regionala strategiska dokument samt förankra arbetet brett i länet hos berörda aktörer i nya och befintliga nätverk. Region Västernorrland åtar sig också att se över möjligheterna för att i vissa upphandlingar av varor och tjänster ställa krav för att skapa incitament i syfte att åstadkomma en positiv utveckling av elektrifierade tunga transporter.

En kommun som avgett löfte är Umeå kommun. De har för avsikt att, med utgångpunkt från klimatkontraktet Klimatneutralt Umeå 2030, driva på omställningen av tunga transporter genom pilotprojekt i samverkan med näringslivet, säkra förutsättningarna för laddningsinfrastruktur genom kapacitetsäkring av lokalt elnät, utveckling av Umeås logistiknoder samt kravställning i offentlig upphandling av transport- och entreprenadtjänster. De har också för avsikt att avsätta mark för laddstationer vid nya verksamhetsområden och logistikcentrum.

Vad händer med biogasen?

En oro som väckts är att många kommuner redan har etablerade system med biobränslen, till exempel är det vanligt att kommuner samlar in matavfall för att producera biogas som sedan används som bränsle inom kollektivtrafiken.

Ur ett regionalt perspektiv är det kanske inte optimalt att kommunerna väljer att byta ut etablerade system med biogasbussar till eldrivna bussar. Men det behövs mer kunskap om konsekvenserna av dessa val, både sett ur ett miljöperspektiv men också vad det får för socioekonomiska konsekvenser. Vad innebär det när dessa kommuner nu väljer att styra om mot eldrift istället, hur kommer de olika satsningarna påverka varandra?

IVL och Lunds universitet ska, i ett forskningsprojekt, tillsammans med flera industri- och branschorganisationer ta reda på hur elektrifieringen påverkar det redan etablerade system med biogas i kommunerna och vad är mest hållbart ur ett regionalt perspektiv?

ICA satsar på biogas

Även privata aktörer inte bara använder, utan investerar i biogas. ICA Sverige har kraftigt ökat sin användning av biogas. De senaste två åren har användandet gått från noll till över 2 500 ton år 2020. Under 2021 kommer ICA Sverige att öka användningen av biogas till cirka 3 200 ton, vilket minskar Co2-utsläppen med 10 000 ton jämfört med om transporterna skulle köras på diesel.  

ICA Sverige är en av de aktörer som äger och anlitar flest biogasdrivna lastbilar i Sverige idag. Minskningen av CO2-utsläpp med 10 000 ton per år motsvarar en minskning av ICA Sveriges totala utsläpp med 10 procent.  

 - Arbetet med att öka andelen fossilfria transporter är en hög prioritet för oss på ICA Sverige. Att köra fler transporter på biogas är en viktig pusselbit i det arbetet och det ligger i linje med vår drivmedelsstrategi där alla vägtransporter inom ICA Gruppen ska vara fossilfria senast 2030. I dagsläget körs var tionde transport mellan ICAs lager och ICA-butiker på biogas, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.  

Ny hållbarhetshjälp till IT-inköpare

Ny rapport hjälper inköpare att ta reda på om produkterna de upphandlar verkligen är socialt och miljömässigt hållbara.

Bättre upphandlingar kan effektivisera kollektivtrafik

Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik visar att det finns pengar att hämta för landets...

Fåtal inköpskategorier står för största klimatpåverkan

Fem inköpskategorier står för 75 procent av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimat påverkan.

Ladda fler